Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV Niedziela Wielkiego Postu, 22.03.2020 r.

1. W dni powszednie, od godz. 15:00 do Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość prywatnej modlitwy oraz adoracji. Będzie to także czas na skorzystanie z sakramentu pokuty, ponieważ w tym roku dekanalne spowiedzi przedświąteczne nie będą organizowane.

2. W środę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Podczas Mszy św. o godz. 17:00 nastąpi uroczyste przyjęcie zobowiązań adopcji dziecka poczętego.

3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa odprawiana jest w piątki o godz. 16:30, a Gorzkie Żale w niedziele o godz. 14:30.

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i złożone ofiary. Proszę, by w tym tygodniu o czystość naszej świątyni zatroszczyli się: p. Bożena Zając, p. Anna Winkowska, p. Ewa Tokarz, p. Elżbieta Rzeźnikiewicz, p. Elżbieta Wojtaszek. Sprzątanie w poniedziałek po wieczornej Mszy św. i w sobotę po rannej Mszy św.

5. Bóg zapłać za złożone tydzień temu ofiary na cele parafialne.

6. Dzisiaj po Gorzkich Żalach nie będzie katechezy w ramach kursu przedmałżeńskiego. Po trzech spotkaniach kurs zostaje zawieszony.

7. Do nabycia baranki wielkanocne „Caritas” w cenie 5 zł.

***************************

Czas, który przeżywamy w związku z epidemią koronawirusa jest wielkim wyzwaniem nie tylko dla służb medycznych. Solidaryzujemy się z chorymi i objętymi kwarantanną. Niewątpliwie jest to czas, w którym wszyscy wzajemnie mobilizujemy się do odpowiedzialności za siebie i za innych. Dlatego ograniczyliśmy wyjścia z domu i podporządkowujemy się zaleceniom władz państwowych, sanitarnych i kościelnych, które podejmują trudne decyzje. Jest to również czas, który wyzwolił pokłady dobra w ludzkich sercach i wzajemną pomoc. Z uznaniem patrzymy na poświęcenie pracowników służby zdrowia. Dostrzegamy zaangażowanie wielu osób i całych rodzin w narodową modlitwę o zatrzymanie epidemii.

Jest to również czas swoistych rekolekcji. Jeśli angażujemy się w bardziej intensywną modlitwę, to ona zawsze jest związana z wezwaniem do osobistego nawrócenia, które zresztą wpisane jest w przeżywanie Wielkiego Postu. Trzeba nam intensywnie wsłuchiwać się w Boże natchnienia, które mogą pokazać w naszym życiu obszary wymagające radykalnego nawrócenia. Jakie znaczenie miałaby modlitwa, gdyby nie prowadziła do nawrócenia? Być może zbyt mocno ufaliśmy naszym ludzkim możliwościom… Być może zbyt słabo angażowaliśmy się w życie swojej rodziny… Być może zagubiliśmy modlitwę…. Może zbyt słabo reagowaliśmy na powtarzające się akty profanacji symboli religijnych…? – warto wykorzystać ten czas również dla osobistego nawrócenia.

Dzisiaj stajemy również wobec wielkiego pytania o znaczenie niedzielnej Mszy św. w moim życiu. Wielu chrześcijan nie bierze w niej udziału, korzystając dla ważnych powodów z dyspensy biskupa diecezji (ci, którzy korzystają z dyspensy niech pamiętają o uczestnictwie przez media). Czy jednak ta sytuacja rodzi w nas autentyczny ból i głód Eucharystii, sakramentu Ciała Chrystusa? Czy trwając w domowym zaciszu, odczuwamy brak Mszy św.? – jeśli głód Eucharystii nie jest silny, wówczas jest powód do niepokoju. I jest to poważna przestrzeń do nawrócenia. Czym będzie dla mnie Msza św., kiedy epidemia dobiegnie końca? Czy dostrzegam, że trudno jest mi żyć bez Mszy św., bez Komunii św.? – w tym czasie każdy z nas może sprawdzić temperaturę swojej wiary poprzez stopień tęsknoty za Komunią św.

Do użytku wewnętrznego

 

KOMUNIKAT KURII

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

1. Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.Odwołana została akcja „Noc konfesjonałów”. Nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii. Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty należy od IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadzić specjalne dyżury spowiednicze w ciągu dnia i poinformować o tym wiernych. Czas tych dyżurów powinien być dostosowany do trybu życia wiernych i uwzględniać ich potrzeby. Kapłani mają obowiązek oczekiwać na wiernych, którzy pragną się wyspowiadać. Jest wskazane, aby w czasie dyżuru w konfesjonale była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

2. Spowiedź należy przeprowadzać w konfesjonale lub w innym miejscu odpowiednio przygotowanym. Należy zadbać o higienę i odpowiednie środki dezynfekujące konfesjonał. Kratkę konfesjonału należy zakleić folią od strony spowiednika lub przymocować cienką pleksę od strony penitenta, pamiętając o ich dezynfekcji. Innym sposobem prowadzenia spowiedzi może być spowiedź w wyodrębnionej części kościoła (kaplica, zakrystia, chór albo przylegająca salka). W takim miejscu penitent może się spowiadać półgłosem, klęcząc lub siedząc w odległości 1,5 metra od spowiednika. Na rozgrzeszenie powinien zawsze uklęknąć. Należy postarać się, aby sakrament był sprawowany godnie, z zachowaniem tajemnicy sakramentalnej. Nie należy podawać stuły do ucałowania.

3. Wiernych należy pouczyć o treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

4. Ponadto należy pouczyć wiernych, że ten kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

5. Wiernym należy także przypomnieć i wyjaśnić naukę Kościoła o Komunii Świętej duchowej.

6.Kapłani celebrujący Eucharystię i udzielający Komunii Świętej są zobowiązani do umycia rąk bezpośrednio przed i po tych czynnościach liturgicznych.

7. Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej należy udzielać z najwyższą starannością. Wskazane jest rozdzielenie grupy wiernych przyjmujących Komunię Świętą do ust od tych, którzy przyjmują Ją na rękę.

8. Do odwołania pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

9. Nie należy oddawać czci relikwiom przez ucałowanie. Należy wybrać inną formułę ich adoracji np. przez oddanie pokłonu.

10. Na prośbę rodziców można udzielać sakramentu chrztu świętego dzieciom. Woda używana do sprawowania sakramentu powinna być świeżo zaczerpnięta i poświęcona. Nie używać wody wcześniej poświęconej lub z chrzcielnicy. Sakrament chrztu świętego należy sprawować poza Mszą Świętą, w obecności najbliższej rodziny.

11. W odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób. Szczegółowych ustaleń co do przebiegu ceremonii należy dokonywać w porozumieniu z rodziną zmarłego, firmą pogrzebową i zarządcą cmentarza. Możliwa jest do zastosowania forma: najpierw pochówek a następnie Msza Święta pogrzebowa. Jak do tej pory nie ma zakazu wprowadzania trumny do kościoła. Obowiązuje zakaz pieszych konduktów pogrzebowych.

12. Udzielanie sakramentów chorym w domach jest obowiązkiem duszpasterzy. Dlatego winni stawiać się na wezwanie. Duszpasterz może odmówić posługi jedynie w sytuacji, gdyby jego obecność miała by pogorszyć stan chorego lub zagrozić jego życiu. Duszpasterze powinni zachować wszystkie zasady higieny, zwłaszcza pamiętać o umyciu rąk przed i po sprawowaniu sakramentów.

13. W przypadkach osób chorych i starszych przebywających w DPS-ach i innych tego typu placówkach, możliwość posługi kapłańskiej jest uzależniona od władz zarządzających tego typu domami. Należy się do nich stosować.

14. Należy zrezygnować z organizowania rekolekcji parafialnych w okresie obowiązujących restrykcji dotyczących zgromadzeń. Należy zachęcić wiernych do korzystania z nauk rekolekcyjnych głoszonych w środkach społecznego przekazu i w internecie. Wskazane jest podanie konkretnych mediów i audycji.

15. Zostają odwołane obchody Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową jak również pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do katedry w Rzeszowie w Wielki Czwartek na Mszę Krzyżma.

16. Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

17. Bardzo prosimy, aby gdzie to tylko jest możliwe, udostępniać wiernym kontakt z kościołem i parafią przez internet, prowadząc transmisje on-line nabożeństw i na bieżąco przekazując informacje poprzez strony internetowe lub odpowiednie aplikacje. W tej chwili jest to najszybszy i najbardziej skuteczny sposób komunikowania się z wiernymi.

18. Bardzo proszę, aby wszystkim wiernym przypomnieć o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób. Prośmy wiernych, aby pozostali w domach. Msze święte oraz nabożeństwa wielkopostne niech będą sprawowane z poszanowaniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Kościoły niech pozostaną otwarte dla indywidualnej modlitwy wiernych. Zachęca się duszpasterzy do codziennego odmawiania różańca o godz. 20.30.

19. Szczegółowe informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Piotr Steczkowski

kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Rzeszów, 20 marca 2020 r.